5/15/08

Premier Poetin

Rossiiskaja Gazeta publiceert de toespraak van Poetin bij zijn beëdiging als premier door het parlement. Alleen de 57 leden van de KPRF stemden tegen. Overigens vooral uit principe. Hieronder een samenvatting van de toespraak, tot nu toe de meest gedetailleerde versie van het mysterieuze Plan Poetin.

Welvaart: “We zijn in staat om in het tijdsbestek van tien to vijftien jaar lid te worden van de groep landen, die de leiders zijn op het gebied van de sleutelindicatoren van het welvaartsniveau. Dit zijn indicatoren zoals het inkomsten, sociale zekerheid, de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg, de gemiddelde levensduur, milieuwelzijn en huisvesting”

Arbeidsproductiviteit:
“Wanneer we geen doorbraak kunnen forceren op de markt van goederen en diensten met een hoge toegevoegde waarde, is Rusland verdoemd tot een mindere rol in de evolutie van de wereldeconomie. … Het is voor ons van levensbelang om de effectiviteit en de stabiliteit van de nationale economie te vergroten op basis van een verhoging van de arbeidsproductiviteit en de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. .. We hebben zoals jullie weten grootse problemen met de arbeidsproductiviteit. Middels de invoering van innovaties op alle vlakken moeten we ons ontwikkelen; streven naar een verbetering van de infrastructuur, de modernisatie van de sociale sector en de meest gunstige omstandigheden voor het ondernemerschap.”

Inflatie: “Voorop staat de macro-economische stabiliteit. We hebben bijzondere aandacht voor alle aspecten van het financiële beleid en in de eerste plaats maatregelen, gericht op het verlagen van de inflatie. Ieder van ons merkt hoe de inflatie ons in de portemonnee raakt. Het meest lijden de meest kwetsbare groepen van de samenleving. De inflatie bedroeg vorig jaar 11.9%. Voor de minima was het echter 14,5%.”

Financiële markt: “Ik ben ervan overtuigd dat er in Rusland een van de grootste financiële centra in de wereld kan ontstaan. Dit is essentieel voor de verbreding van de financiering van onze private sector. … Daarvoor moeten we de bestaande infrastructuur optimaliseren en het systeem van overheidsregulering van de financiële markt op orde brengen. Op dit moment worden gelijksoortige operaties van verschillende deelnemers aan de financiële markt anders gereguleerd. Zo ontstaat er ongelijke concurrentie. De tweede richting is het completeren van de wetgeving, het creëren van nieuwe rechten, die transacties met financiële derivaten reguleren. U weet wat futures en opties zijn. Is het niet vreemd dat er nog steeds gebruik gemaakt moet worden van buitenlandse normen en recht, in dit geval Engelse? Ten derde moeten we een brede klasse van investeerders scheppen Ook mensen met bescheiden spaarcenten moeten de mogelijkheid krijgen om hun vermogen te vermeerderen door het te investeren in verschillende sectoren van onze nationale economie. Daarvoor moeten we grote publieke bedrijven stimuleren om succesvol aandelen op de eigen financiële markt uit te geven. Als vierde moet er voor de financiële markt een comfortabel belastingklimaat komen. Voor het einde van dit jaar moeten de eerste beslissing op het gebied van de wetgeving genomen zijn en er een duidelijk plan van aanpak klaarliggen. Dit is onze gezamenlijke (regering en parlement) arbeid.”

Belastingstelsel: “We zijn vandaag de dag al dicht aan het punt genaderd, waarop we een van de beste belastingssystemen in de wereld hebben. Het Ministerie van Financiën denkt dat dit al bijna het geval is. Ik heb nog mijn twijfels. We hebben nog veel om aan te werken. … Ten eerste moeten we richting een zo maximaal mogelijke vrijstelling van de belastingplicht voor uitgaven van burgers en organisaties voor onderwijs en gezondheidszorg, voor pensioenopbouw en hypotheekpremies. Ten tweede moeten alle organisaties, die sociale diensten leveren, die van de overheid, van gemeentes en de private sector, gelijke belastingvoorwaarden krijgen. … Dit zal een belangrijke stap zijn voor de ontwikkeling van concurrentie en het aantrekken van private investeringen in de sector van de gezondheidszorg, het onderwijs en cultuur. Ten derde is het voor de modernisering van productie noodzakelijk om ‘het beleid van afschrijvingen te liberaliseren’ Daarom moeten er vanaf het komende jaar aanvullende mechanismes worden ingevoerd voor de versnelde afschrijving van met name technische apparatuur. (4) Ook moet het arsenaal van belastingmiddelen ter stimulering van wetenschappelijk onderzoek en Research and Development verbreed worden. In de eerste plaats voor richtingen met prioriteiten voor de staat. (5) De inkomsten van onze olieoliebedrijven zijn zeker niet laag. We leggen beslag op een flink deel van hun winsten. Met behulp van de belasting op grondstoffen en uitvoerheffingen hevelen we 75 tot 80% van de winst van de oliebedrijven over naar het federale budget. Daardoor groeit het aantal boorputten dat wegens lage opbrengsten uit operatie wordt genomen en verloopt de zoektocht naar nieuwe velden traag. Voor het stimuleren van een groei van de winning en verwerking van olie is het tijd om de beslissing te nemen om de belastingheffing voor deze sector te verminderen. (6) Voorts is er een serieuze discussie gaande over de verlaging van de BTW. Niet later dan augustus van dit jaar moeten we uitsluitsel geven over de strategie en de tactiek van de verdere verlaging van de belastingdruk, de vraag hoever de belastingpercentages zouden moeten dalen om een extra stimulans te scheppen voor de economische ontwikkeling van het land.” (Het Ministerie van Financiën zegt met een BTW van 12% het budget voor de komende jaren niet rond te krijgen. Het Ministerie van Economische Ontwikkeling zegt dat een belastingverlaging alleen het effect heeft van een toename aan het aantal belastingopgaven wanneer die verlaging aanmerkelijk is. Poetin sluit blijkbaar een compromis nog niet uit, JM) (7) Wellicht in de hoop dat dit het aantal belastingopgaven zal doen stijgen voegt de premier er aan toe dat “de naleving van de belastingheffing gepaard moet gaan met een verlaging van de bureaucratische drempels.”

“Alle wetsvoorstellen inzake de belastingen moeten in de loop van de huidige en de herfstsessie van het parlement bij de regering ingebracht worden. … “Alle belastingmaatregelen tezamen leveren volgens berekeningen honderden miljarden roebels per jaar op voor het bedrijfsleven. … We verwachten een verantwoordelijke reactie van de kant van het bedrijfsleven in de vorm van een afname van de schaduweconomie.”

Ondernemerschap: “Ik herhaal dat over het geheel genomen een verdere verbreding van vrijheden voor de ondernemer essentieel is. In verband daarmee begint de regering een grootschalig ‘werk’ voor de eliminatie van administratieve drempels in de economie. … We moeten het aantal gelicentieerde vormen van economische activiteit drastisch verminderen, alsmede de lijst van goederen en diensten, waarvoor certificatie is verplicht. Ik breng in herinnering dat al in 2006 de wet over de ‘bescherming van concurrentie’ is aangenomen. Het is essentieel dat we deze wet daadwerkelijk in praktijk brengen en een effectief monopoliebeleid voeren. Het volume van de marktkapitalisatie van Russische bedrijven spreekt voor zich. Dat weet u goed. Desalniettemin bevat de wetgeving nog mazen, die het toestaan om illegaal andermans eigendommen te ontvreemden. Ik vraag u, waarde collega’s, het door de regering voorgestelde pakket van wetten tegen gewelddadige overnames te steunen, opdat we ons eindelijk van dit relict uit de jaren ’90 kunnen ontdoen.”

Staatsinvesteringen: “Voor de groei van de economie en de formatie van een gunstig zakelijk klimaat zijn er speciale instrumenten nodig ter ondersteuning van specifieke sectoren. … Deze sectoren zijn in de eerste plaats de infrastructuur, hoogwaardig technologische sectoren, inclusief de scheepsbouw en luchtvaart en de landbouw.”

“De regering heeft een ‘strategie voor de ontwikkeling van transport tot het jaar 2030’ ontwikkeld. Concrete projecten staan omschreven in het nieuwe ‘federale doelgerichte programma voor de ontwikkeling van het transportsysteem tot het jaar 2015’. Het totaal van investeringen binnen dit programma is meer dan 13 triljoen roebel. 4,7 triljoen daarvan komt uit het federale budget. Dit betekent dat de financiering uit federale middelen in 2010 twee maal zo hoog ligt als in 2008. Twee maal! Ik onderstreep daarbij dat we bij de ontwikkeling van de infrastructuur ons steeds meer op de private investeerder willen richten. Daarvoor moeten we voor de lange termijn concurrerende voorwaarden scheppen voor de bijdrage uit het zakenleven in infrastructurele projecten. Een van die voorwaarden is een nieuw tarievenbeleid, dat gebruik maakt van de volgende principes.” Ik (JM) noem hier alleen het eerstgenoemde principe; voor de lange termijn vastgestelde tarieven die investeerders en crediteurs de garanties geven voor de marktwaarde van de geïnvesteerde middelen. … “Nodig is overigens niet alleen een verhoging van de tarieven voor elektriciteit, gas en transport, maar ook een ingrijpende groei van efficiënt energiegebruik in de economie als geheel.“

“We zijn al begonnen met de herstructurering van de nationale scheeps- en vliegtuigbouw. De steun voor de ontwikkeling van deze sectoren zal een van de prioriteiten van de regering zijn.’

“We moeten het systematische werk ter ontwikkeling van het nationale landbouwcomplex versterken. De prijsstijgingen op de wereldmarkt voor voedselproducten in het midden van vorig jaar hebben een reëel effect gehad op onze eigen interne markt en het welzijn van de Russische burgers. We moeten dit zonder omwegen zeggen, we moeten het erkennen. Daarom is het de belangrijkste economische, sociale en politieke taak om een stabiel werkklimaat te scheppen voor de eigen voedselmarkt en deze markt de beschermen tegen scherpe prijsschommelingen in de wereld.

Nationale projecten: “De projecten kunnen rekenen op serieuze middelen. In 2010 bedragen de budgettaire uitgaven voor het onderwijs bijna 2 triljoen roebel. Ook de gezondheidszorg krijgt ongeveer 2 triljoen roebel. Dit is vele malen meer dan enkele jaren terug. In vergelijking met 2004 groeien de uitgaven voor het onderwijs (in 2010) viervoudig. De uitgaven voor de gezondheidszorg groeien viereneenhalf maal.”
“De komende tijd zullen er nieuwe onderwijsstandaarden ontwikkeld worden voor de nieuwe generatie. We beginnen met het uitwerken van een federaal systeem voor de kwaliteit van het onderwijs. Regionale overheden en gemeentes moeten zich serieus bezig houden met de problemen in het lager onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen. Veel van het (hoger) technisch onderwijs is spreekwoordelijk ‘bevroren in de vorige eeuw’. Zij moeten opengesteld worden voor eigentijdse productie, economie en arbeidsmarkt en samen met de werkgevers de inhoud van onderwijsprocessen en programma’s vernieuwen.”
“Federale universiteiten in de zuidelijke en Siberische okroeg hebbeen ons geholpen met het uitwerken van nieuwe organisatievormen, hedendaagse financieringsmechanismes en integratievormen van onderwijs, wetenschap en productie. Vanuit federaal niveau wordt er een programma gerealiseerd dat voorziet in de bouw van een keten van eigentijdse wetenschap en onderwijs centra. Het kan gaan om 16 tot 20 van deze federale centra, op basis van zowel nieuwe en bestaande universiteiten. … Medvedev heeft voorgesteld om de gebouwen die voor de top van de APEC in het Verre Oosten neergezet worden in de toekomst te gebruiken voor educatieve doeleinden. Dit is een geweldig initiatief.”

“Nu over de ontwikkeling van de gezondheidszorg. We kunnen niet het huidige niveau van bereikbaarheid van zorg en de kwaliteit van medische hulp organiseren door tegelijk de rechtenloze positie van de patiënt te behouden. Daarom moeten we een echt werkend model van medische verzekering ontwikkelen, de overgang naar eigentijdse financieringmechanismen garanderen en het opstellen van standaarden van medische hulp afronden. … Daarbij moet de verantwoordelijkheid van de burger voor zijn of haar eigen gezondheid en een verstandig gebruik van maatschappelijke zegeningen zoals het systeem van de gezondheidszorgen zich ontwikkelen. In de jaren 2008 en 2009 moeten alle normatieve en juridische aktes aangenomen zijn.” … “In Rusland gebruikt men twee maal zo veel alcohol en rookt men twee maal zoveel als in het merendeel van de ontwikkelde landen. We moeten daar de strijd mee aangaan, natuurlijk, niet middels verboden of prijsverhogingen. We moeten niet op de sport beknibbelen, op het scheppen van volwaardige vakantiemogelijkheden voor Russische burgers en ook niet op een effectieve informatiecampagne over een gezonde levensstijl.”

“Het volgende belangrijkste probleem is de huisvesting. In de afgelopen zeven jaar is het totaal aantal per jaar gebouwde huizen twee maal toegenomen. Maar ook dit groeitempo is duidelijk onvoldoende voor het bevredigen van de huidige groeiende vraag van de Russische burgers. .. We moeten huizen bouwen van een nieuwe kwaliteit met gebruik van energiebesparende technologieën en ecologisch verantwoorde materialen. Dit jaar moeten we in elke regio beginnen met grootschalige bouwprojecten van nieuwe laagbouwwijken. … We moeten ook de sociale woningbouw niet vergeten. Voor 9 mei 2010 moeten de problemen met de huisvesting van veteranen geheel zijn opgelost.”

Defensie: “De ondersteuning van het leger en de vloot blijft onze onvoorwaardelijke prioriteit. Vanaf 2012 moeten alle militairen en uit de militaire dienst ontslagen burgers verzekerd zijn van een permanente woning.” Al in 2009 wordt er 25 miljard roebel uitgetrokken voor de verhoging van de inkomens voor die militairen, die een sleutelrol spelen in de bescherming van de nationale veiligheid; militairen, die werken met onderzeeërs, strategische bommenwerpers, luchtafweer, strategische raketten etc.

Armoede: “Binnenkort moeten we , zo denk ik (Poetin), een van de belangrijkste beslissingen maken, belangrijk voor de economie, voor de sociale sector, voor het budget; een beslissing die niet voor het eerste jaar hevige discussies oproept en niet langer uitgesteld kan worden. Voor u bekend is het akkoord tussen de partij Verenigd Rusland en de federatie van vakbonden, dat voorziet in de noodzaak van een minimale betaling voor arbeid dat niet lager ligt dan het bestaansminimum. Daarbij teken ik aan dat er enorme verschillen bestaan in het bestaansminimum per regio en de minimumlonen per sector. (Het gemiddeld minimumloon lag halverwege 2007 op 2300 roebel en het gemiddeld bestaansminimum op 3713 per maand, JM) Om effectief de strijd aan te gaan met de armoede zijn er nog ander maatregelen nodig. Volgens experts uit andere landen moeten die maatregelen beter geadresseerd en meer resultaatgericht zijn.”

“Desalniettemin lijkt het me essentieel om al in de herfstsessie uw verplichting (aan het volk, JM) na te komen en een wet aan te nemen die per 1 januari 2009 het minimumloon vaststelt op 4330 roebel. … Voor de komende jaren moet er gekeken worden naar een indexatie van de minimum betaling voor arbeid met de verhoogde inflatieprognoses, zodat het minimumloon feitelijk gelijk blijft aan het bestaansminimum.”

“Het is essentieel om een stabiel mechanisme te ontwikkelen voor de pensioengarantie op de lange termijn. De vanuit arbeid opgebouwde pensioenen moeten aanzienlijk verhoogd worden. (door werknemer of werkgever?, JM) Daarbij moeten de inkomens verhoogd worden van de gepensioneerden met een hoge leeftijd, dat wil zeggen van hen, die inmiddels niet meer de mogelijkheid hebben om hun pensioen aan te vullen, maar voor hun gezondheid grote uitgaven moeten maken. We moeten ervoor zorgen dat de inkomens van deze gepensioneerden, het totaal van hun pensioenuitkering en andere sociale hulp niet lager ligt dan het bestaansminimum. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor geadresseerde bijbetaling en andere middelen van sociale steun, vastgesteld op het regionale bestuursniveau. … Voor de werkende burger moet het programma van vrijwillige cofinanciering van het spaarpensioen uitgebreid worden.”

Overheid:
“Waarde parlementsleden. Om de gestelde doelen te verwezenlijken is er een serieuze verbetering van het overheidsbestuur nodig, dat alle niveaus van de uitvoerende macht en het lokale zelfbestuur betreft. Ik zie extra mogelijkheden voor het overdragen van federale taken aan de regio’s. Natuurlijk, gelijk met de implementatie van een systeem van objectieve beoordeling van het werk van de organen van de uitvoerende macht in de regio’s.

Over het geheel gezien moet de structuur en het doel van de federale sector (opnieuw) bepaald worden. Tientallen bedrijven, die volledig eigendom zijn van de staat, worden niet gemoderniseerd, overleven uitsluitend op geld uit het budget en lijden verlies. … “Het is al lang tijd om over te gaan op eigentijdse principes voor de realisatie van overheidsinvesteringen en budgettaire uitgaven. Dat wat er nu op het gebied van overheidsuitgaven gebeurd is niet bestand tegen kritiek. Bouwprojecten zijn bij ons soms duurder dan gelijkwaardige projecten in Zuid Europa. De energie is goedkoper, de arbeidskrachten zijn goedkoper, alles is goedkoper, maar het object is duurder. En alles is juist geteld. Serieus. … Het is niet alleen diefstal. Hoewel dat er ook is en dat moeten we bestrijden met hulp van de procureur (OM) en ordehandhavende organen. We hebben ook een verouderd systeem van ‘beoordeling wat er gedaan moet worden’ (denk bijvoorbeeld aan bouwnormen, JM). Wat dat betreft leven we nog in de jaren ’60. … Wat een ontoelaatbare situatie kenmerkt onze lopende uitgaven. … Het budget betaalt instellingen voor het feit van hun bestaan en in het geheel niet zoals het hoort; voor verleende diensten. Maar wanneer er een klant komt met ‘levend’ geld, dan rennen ze achter hem aan, dan maken ze hem aan het hof. De conclusie is eenvoudig. Budgettaire gelden moeten ook ‘levend’ worden.

No comments: