2/12/08

Het Plan Poetin

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=851047
http://www.rg.ru/2008/02/09/kommentarii.html
http://www.expert.ru/articles/2008/02/08/putin/

President Poetin sprak op 8 februari de Staatsraad toe, naar eigen zeggen voor het laatst. De toespraak werd ook live op de televisie uitgezonden. De president presenteerde zijn plan voor de ontwikkelingsstrategie van Rusland tot het jaar 2020. Voor journalist Kolesnikov is dit “het Plan Poetin, dat er al lang zou zijn, maar nog nooit iemand gezien had.”

Rossiiskaja Gazeta citeert presidentieel adviseur Dvorkovitsj, die erop wijst dat er tot 2020 wel twee of drie andere staatshoofden kunnen komen, die de vandaag gestelde taken moeten uitvoeren. Poetin lijkt op dit moment meer dan een president. Hij is de grondlegger van het nieuwe Rusland. Ekspert zegt dat we niet van een ‘testament’ kunnen spreken. Poetin blijft een actieve speler in het economische en politieke leven van het land.

In het eerste deel van de toespraak benoemt Poetin de progressie die in de laatste 8 jaar geboekt is. Het bruggetje naar het tweede deel van de toespraak, de jaren tot 2020, is de volgende passage: “Het belangrijkste resultaat is de stabiliteit, die ons in staat stelt plannen te maken, rustig ons werk te doen en gezinnen te stichten. Mensen hebben weer het vertrouwen dat het leven beter zal gaan worden.”

De bereikte stabiliteit is voor Poetin slechts de opmaat voor de volgende fase. “Rusland heeft zich nog steeds niet weten te ontworstelen uit de inertie van een ontwikkeling gebaseerd op energiebronnen en grondstoffen.” “Zelfs terwijl de economische situatie in ons voordeel werkt, doen we slechts fragmentarische pogingen om onze economie te moderniseren. Dit vergroot onze afhankelijkheid van geïmporteerde goederen en technologie en beperkt ons tot een rol van grondstoffenleverancier voor de rest van de wereld.” “Het enige alternatief voor een dergelijk scenario is een pad van innovatieve ontwikkeling.”

Journalist Kolesnikov: “Het lijkt alsof Rusland opgestaan is maar de rug nog niet gerecht heeft.” Sceptisch vergelijkt hij Poetin’s rede met die van Chroestsjev, waarin de Sovjet burger verteld werd dat het pas de volgende generatie zou zijn, die in het communisme zou leven.

Innovatieve ontwikkeling betekent voor Poetin niet alleen technologische vooruitgang maar vooral ook de realisatie van het menselijk potentieel. “Rusland’s toekomst en succes zijn afhankelijk van het onderwijs en de gezondheid van de mensen, hun verlangen om zichzelf verbeteren.

“Het grootste probleem van de Russische economie is de extreme inefficiëntie.” “De belangrijkste sectoren in de Russische economie moeten in de komende 12 jaar minstens een viervoudige toename van de arbeidsproductiviteit bewerkstelligen.” “Dit vraagt om een grootschalige modernisatie van de productiefaciliteiten in alle economische sectoren. Daarvoor is een geheel nieuwe kwaliteit van bedrijfsvoering vereist, compleet nieuwe technologie, machinerie en apparatuur. De beste technologie is in de meeste gevallen energie efficiënt; energie besparende technologie en milieuvriendelijke technologie.”

Opvallend is de aankondiging dat belastingvoordelen een belangrijke rol zullen gaan spelen in het promoten van innovatie en modernisering van technologie. Vorige week noemde ik al enkele plannen vanuit het ministerie van financiën om de belastingheffingen te optimaliseren en belastingvoordelen in te zetten voor het stimuleren van technologische vooruitgang, alsmede de sociale zekerheid van werknemers. Poetin’s uitspraken over een mogelijke verlaging van de BTW zijn volgens presidentieel adviseur Dvorkovitsj minder substantieel dan het lijkt. Er zijn nu verschillende heffingen tussen de 10 en 16%. Deze worden waarschijnlijk omgezet in een algemene heffing van 12%. Eerste spreker van de Doema, Boris Gryzlov bevestigt dat tegenover Ekspert.

Poetin ziet een belangrijke rol voor het kleinbedrijf. Een verhoging van de arbeidsproductiviteit zal immers ook leiden tot een afname van de werkgelegenheid in de bestaande industriële sector, becommentarieert Ekspert. “Het kleinbedrijf moet betere mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen. Het is verschrikkelijk wat federale organen met de hulp van regionale en gemeentelijke instellingen doen. Het duurt maanden voordat iemand een bedrijf kan starten. Mensen moeten smeergeld betalen aan alle controlerende organen: de brandweer, de milieudienst, medische vergunningen. Je moet overal langs en het is verschrikkelijk!”

De ambtenarij is wellicht de enigste sociale groep in Rusland die die nacht minder goed geslapen heeft,. “De publieke sector heeft 25 miljoen mensen in dienst. Dat is een derde van de beroepsbevolking.” “Het is duidelijk dat de overheid niet een dergelijk grote publieke sector kan en hoeft te ondersteunen.”

“We moeten de komende jaren een nieuwe fase in het regionale beleid implementeren, die niet gericht is op formele maar reële gelijke kansen voor de verschillende regio’s. Elke regio moet de middelen hebben om de inwoners redelijke levenstandaarden te kunnen bieden en de economie te kunnen ontwikkelen en diversifiëren.” Concreet betekent dit een vergroting van het mandaat van de gemeentes ten opzichte van het regionale zelfbestuur, een traject dat in 2009 moet worden afgerond, aldus Rossiiskaja Gazeta. Vervolgens zal er een mechanisme ontwikkeld worden waarbij de relaties tussen het federale en de verschillende vormen van lokaal zelfbestuur worden geformaliseerd. Dit tweede traject begint volgens Dvorkovistj niet eerder dan 2010. “In zo’n groot land, kan het niet sneller gaan.”

“De wens van miljoenen van onze burgers voor individuele vrijheid en sociale gerechtigheid definieert de toekomst van Rusland’s toekomstige politieke systeem. De democratische staat moet een effectief instrument worden voor de zelf organisatie van de civiele maatschappij.” “Het vergroten van de rol van non-commerciële organisaties, de ombudsman voor mensenrechten en de maatschappelijke raden, alsmede de ontwikkeling van een meerpartijenstelsel zullen hier een bijdrage aan leveren.”

“Rusland’s toekomstige politiek systeem zal gecentreerd worden rond enkele grote politieke partijen, die hard zullen moeten werken om hun leidende posities te behouden. Ze moeten open staan voor verandering en de dialoog met het electoraat verbreden.” “Hoe fel de strijd tussen politieke partijen mag zijn, hoe onoverbrugbaar hun meningsverschillen ook lijken, nooit zullen die het waard zijn om het land aan de rand van de afgrond te brengen.” “Rusland’s politieke systeem moet niet alleen geaard zijn in onze nationale politieke cultuur, maar het moet zich samen met deze cultuur ontwikkelen. Dan zal het systeem zowel stabiel als flexibel zijn.”

“Het is duidelijk dat de wereld een nieuwe wapenwedloop is begonnen. Wij zijn deze wedloop niet begonnen. De meest ontwikkelde landen gebruiken hun technologisch voordeel en spenderen miljoenen aan een nieuwe generatie van defensieve en offensieve wapensystemen. Hun investeringen in de defensie-industrie liggen vele malen hoger dan de onze. Rusland zal de komende jaren nieuwe wapens gaan ontwikkelen. De kwaliteit van deze wapens zal gelijk zijn aan die van anderen landen en in sommige gevallen zelfs beter zijn. Daarbij zullen onze uitgaven corresponderen met onze mogelijkheden en niet ten koste gaan van onze sociale en economische prioriteiten.

Poetin noemt in zijn toespraak drie concrete doelen voor 2020:

* 1,5-voudige reductie van het sterftecijfer en een gemiddelde levensverwachting van 75 jaar
* een middenklasse bestaande uit 60-70% van de totale bevolking
* 4-voudige toename arbeidsproductiviteit.

Het ligt in de verwachting dat deze doelen, op vergelijkbare wijze als de door Poetin in 2003 gestelde doel van de verdubbeling van het BNP in het jaar 2010, in de komende jaren zullen terugkeren als graadmeter voor de efficiëntie van het bestuur. Ik vind het hoopgevend dat deze ontwikkelingsstrategie een duidelijk verband trekt tussen maatschappelijke welvaart en de economische concurrentiepositie.

Verkiezingswaarnemers

http://www.rg.ru/2008/02/06/cik-obse.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=849717
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=850418
http://www.rg.ru/2008/02/08/politika.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=850732
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=851017
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=847847

In het begin van de week, 5 februari om precies te zijn, heerste er nog optimisme over de mogelijke komst van verkiezingswaarnemers van de ODIHR , het bureau voor democratische instituties en mensenrechten van de OVSE. De Russische kiescommissie zou de OVSE tegemoet willen komen . De missie zou vergroot kunnen worden tot 75 personen: 5 technische medewerkers vanaf 5 februari, 20 personen vanaf 8 februari en 50 waarnemers vanaf 20 februari. Het eerdere voorstel was 70 personen vanaf 28 februari. Volgens Kommersant zou de kiescommissie het nieuwe voorstel gemaakt hebben na een telefoontje ‘van boven’.

Borisov, woordvoerder van de Kiescommissie, klaagde op dat moment dat de naar Moskou gekomen OVSE delegatie geen beslissingsbevoegdheid had. Ook rees er de onduidelijkheid over een door de OVSE voorgestelde ‘missie van experts’. De Russen kregen naar eigen zeggen geen bevredigend antwoord op de vraag wat zo’n missie zou inhouden.

Dezelfde dag kwam er een brief met een afwijzend antwoord van ODIHR directeur Christian Strouhal. Persvoorlichter Curtis Badden verklaarde dat alleen een voorstel waarbij 18 personen vanaf 8 februari en nog eens 50 vanaf 15 februari (twee weken voor de presidentsverkiezingen) Rusland in zouden mogen acceptabel zou zijn voor ODIHR. De Russische kant noemt het ‘niet ethisch’ dat de inhoud van de brief al in de pers kwam voordat de adressant de brief had kunnen lezen.

Op 7 februari kwam een definitief nee van zowel ODIHR als de Parlementaire Assemblee van de OVSE.

Lavrov: “Ik zeg het verstaanbaar voor russen en niet-russen: ODIHR stelt eisen in de vorm van een ultimatum en een zichzelf respecterend land accepteert geen ultimatums” Volgens Rossiiskaja Gazeta is het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken overtuigd dat ODIHR vanaf het begin af aan uit was op een confrontatie, die het afblazen van de waarnemersmissie zou rechtvaardigen.

Volgens Curtis Badden hebben juist de Russen er alles aan gedaan om een compromis te voorkomen. “We waren bereid tot een compromis te komen, maar wij kunnen niet ons mandaat schenden, het mandaat dat ons gegeven is door de 56 lidstaten van de OVSE.”
Oppositiekandidaat Zjoeganov heeft geen boodschap aan de argumentatie van Badden : “Wanneer ze echt willen dat er tijdens de Russische verkiezingen waargenomen wordt, dan waren ze wel gekomen.”

De Parlementaire Assemblee onderhoudt in tegenstelling tot ODHIR geen directe contacten met de Kiescommissie, maar met het Russische parelement. Generaal secretaris Spencer Oliver stuurde een brief aan Boris Gryzlov, eerste spreker van het Russische parlement. De motivatie voor het niet sturen van een missie is dezelfde als vier jaar terug. Vanwege het gebrek aan concurrentie heeft het weinig tot geen praktische betekenis om een waarnemersmissie te sturen. De PA heeft immers een drukke agenda. De PA OVSE stuurde wel een missie bij de parlementsverkiezingen in 2007.

De Maatschappelijke Raad organiseert een telefonische hotline voor klachten over de verkiezingscampagne en de verkiezingen zelf. Naast het hoofdkantoor in Moskou zijn er deze week 36 informatiepunten operationeel gegaan. Tijdens de campagne voor de parlementsverkiezingen belden 32.000 mensen met de hotline. Zo vroeg in de campagne hebben de meeste belletjes te maken met alledaagse problemen: medicijnverstrekking, openbaar vervoer, centrale verwarming. De hotline kan best wat voor deze mensen betekenen, aldus de organisator. De lokale overheden blijken in verkiezingstijd vaak heel snel te kunnen werken. Ook hadden veel bellers graag een debat met alle kandidaten gezien.

Dreigend gasconflict met Oekraïne

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=850918
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=850733
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=851086

Gazprom eist voor 12 februari 18.00 uur een bedrag van 1,5 miljard dollar van Kiev. Gazprom heeft dat geld hard nodig omdat het 15 maart ongeveer 2,3 tot 2,5 miljard dollar aan leningen aan internationale banken moet aflossen. De vorige spanningen tussen Gazprom en de Oekraïne in oktober vonden ook een maand voor zo’n afbetalingstermijn plaats.

Dit keer is de situatie mogelijk gecompliceerder. Sinds het nieuwe jaar is er geen lopend akkoord meer tussen tussenpersoon RosUkrEnergo (50% Gazprom en 50% voor twee Oekraïense ondernemers) en Naftogaz. Samen zitten beide partijen voor elk 50% in het nu een jaar bestaande distributieconsortium UkrGazEnergo. De nieuwe premier Timosjenko roept al maanden dat zij van RosUkrEnergo af wil. Het vertrouwen tussen de verschillende partijen is zoek, nu de lange termijn motivatie ontbreekt om samen te werken.

Naftogaz wilde allereerst publiekelijk niet erkennen wat zwart op wit in een zelf ondertekende brief staat. De schuld bij RosUkrEnergo bedroeg per 1 januari 1,040 miljard dollar en Naftogaz heeft RosUkrEnergo gevraagd dat bedrag aan Gazprom voor te schieten. Naftogaz zou vervolgens geld lenen bij de Deutsche Bank en RosUkrEnergo afbetalen. RosUkrEnergo wil of kan niet meewerken en Gazprom wil nu het geld rechtstreeks van Naftogaz ontvangen.

Turkmenistan, leverancier van de bulk van het gas aan RosUkrEnergo, zegt ook al een tijdje geen geld te hebben gezien en is vervolgens minder gaan leveren. Volgens Naftogaz heeft het bedrijf sinds 1 januari 2008 slechts 4,72 miljard m3 gekregen hebben in plaats van 4,85 miljard m3.

Vanwege de teruglopende leveranties uit Turkmenistan koopt RosUkrEnergo extra gas in bij Gazprom. Gazprom wil hiervoor een Europese prijs van 314 dollar per duizend m3 rekenen. De Oekraïense regering komt op voor de eigen consument en zegt slechts een prijs van 179,5 dollar te willen betalen. Dit is dezelfde prijs als voor het Turkmeense gas betaald wordt.

Gazprom zegt duidelijke spelregels voor 2008 te willen. Wie gebruikt het geleverde gas en wie betaalt ervoor? President Joestsjenko komt op 12 februari naar Moskou voor overleg. Vanwege de onzekere positie van RosUkrEnergo en mogelijke onderhandelingen die tot een nieuwe structuur moeten leiden, kan dit wel eens langer gaan duren dan de laatste keer. Ook is het onduidelijk of Joesjtsjenko en Timosjenko wel op één lijn te zitten.

Inflatiemaatregelen landbouw

http://www.rg.ru/2008/02/07/eda.html

Rossiiskaja Gazeta interviewt parlementslid Viktor Semenov over de invloed van inflatiemaatregelen op de landbouwsector.

Semenov : “De federale overeenkomst tussen levensmiddelenproducenten en supermarktketens ter stabilisering van de prijzen (verlengd tot 30 april) heeft even geholpen om de opwinding op de markt de bedwingen. Op de lange termijn is het echter een weg, die nergens naar toe leidt. Het kan en mag niet zo zijn dat de producenten van de voor de minima essentiële voedselproducten de lasten moeten dragen, die de overheid over allen zou moeten te verdelen.“

“Zelfs in de Moskovskii Oblast zijn de voorzieningen van markten een velvoud slechter dan in Europa. De georganiseerde handelaren maken dankbaar gebruik van deze gebreken. Ze vragen de producenten om forse bedragen ‘voor toegang’, niet te betalen voor het klein- en zelfs middenbedrijf. Zo creëren ze een flinke prijstoeslag op de goederen. Dit kan oplopen van 40 tot wel 70 procent. Sommige ketens van handelaren betalen pas na drie maanden voor de geleverde waren.“

“ De pogingen om plaatsen op markten vrij te maken voor producenten hebben niet veel resultaat opgeleverd. De marktmaffia werkt tegen. Zij zijn niet geïnteresseerd in lagere prijzen en ze hebben corrupte banden met de lokale overheid. Deze jongens zijn op hun eigen terrein erg sterk. Er worden onuitvoerbare voorwaarden gesteld aan die producenten, die voor lagere prijzen willen verkopen. Vervolgens zegt men, kijk er komen helemaal geen boeren naar onze markt.“

“We moeten er op toezien dat de bestaande wetgeving wordt nageleefd. Onze politie moet niet met boodschappentassen naar de markt komen, maar met het doel om informatie te verzamelen over kartelovereenkomsten en de schuldigen te straffen.”
“Een goed voorbeeld zijn de appels in stoplichtkleuren: groene, gele en rode, het hele jaar door geïmporteerde appelen. Probeer maar eens in het seizoen Russische appels te kopen. Het lukt je niet. Voor dergelijke relatief goedkope producten is de markt verboden terrein.”

“Voor de belastingdienst, de politie en de monopoliewaakhond zijn de markten te kleine objecten. Maar vanuit het perspectief van de strijd tegen de inflatie is het een machtig mechanisme, dat invloed heeft op het leven van miljoenen mensen.”
Rossiiskaja Gazeta vraagt naar door regionale overheden ingestelde uitvoerverboden van producten naar andere regio’s. Semenov: “In de jaren negentig waren deze praktijken wijd verbreid. In de nieuwe eeuw heeft de federale overheid deze problemen aangepakt. Pogingen om de uitvoer van goederen te beperken komen nog steeds voor, maar gouverneurs doen dat nu stilletjes. Sommige vormen van ‘regionaal separatisme’ worden door het federale centrum oogluikend toegestaan. Het ministerie van financiën wil er niet aan om zelf de landbouw te subsidiëren. Dat wordt aan de gouverneurs overgelaten. Wie het geld heeft kan zijn regionale landbouw subsidiëren, wie geen geld heeft niet. Het resultaat is dat bijvoorbeeld varkenshouders aan de ene kant van de rivier gesubsidieerd worden en aan de andere kant van de rivier niet. De gouverneur redeneert dan dat, wanneer hij zijn veehouders subsidieert, hun producten ook in de eigen regio verkocht moeten worden.“

Semenov zegt dat er niet alleen interventiefondsen (voorraden, die bij schaarste op de markt gebracht kunnen worden, JM) moeten zijn voor graan, maar vooral ook voor veevoer. “Hoe kunnen de prijzen voor melk en eieren binnen de grenzen gehouden worden, wanneer de prijzen voor veevoer niet te controleren zijn”. Het interventiefonds voor graan is volgen Semenov eerder symbolisch. De capaciteit moet vergroot worden. Ook moet de besluitvormingsprocedure verbeterd worden. “Wanneer er in Europa een of andere heffing verhoogd moet worden, dan gebeurd dat in een week. Bij ons duurt het wel 7 of 8 maanden. Het is onzinnig om binnen zo’n tijdsbestek de markt te willen reguleren.”

Succes voor vakbond

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=849122

De vakbond Ford Motor Company heeft voor de arbeiders van de Ford fabriek in de Leningrad Oblast een loonsverhoging van 16 tot 21% afgedwongen. De loonsverhoging ligt hoger dan het eerste bod van het management van 11%, waarna er in november en december bijna een maand gestaakt werd, maar lager dan de eis van de vakbond van 30%. Het gemiddelde loon wordt nu 714 euro per maand, het startersloon 530 euro per maand.

Milieueisen

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=849121

Een week na de scherpe toespraken van Poetin en Medvedev over het milieuvraagstuk, dient milieudienst Rosprirodnadzor een klacht in bij de rechter tegen de Novokoeznetskii metaalfabriek in de Kemerevo Oblast. In september 2006 kwam de fabriek nog goed weg na bemiddeling van gouverneur Toelejev. De lozingen van zware metalen in de rivieren Aba en Konobenicha duren echter voort. Het management van de Evraz holding, waartoe de fabriek behoort (dezelfde als die van de reeks gasexplosies in kolenmijnen in het afgelopen jaar, JM) zegt arrogant dat de filters pas in 2012 geïnstalleerd zullen worden. Deze keer lijken ze er niet mee weg te komen. Milieuwaakhond Oleg Mitvol denkt aan een boete in de miljoenen euro’s.

Wetenschappers

http://www.rg.ru/2008/02/05/severinov.html

Rossiiskaja Gazeta interviewt drie wetenschappers die na een carrière buiten de landsgrenzen naar Rusland zijn teruggekeerd. De Russische Academie van Wetenschappen heeft een programma ‘noviye gruppy’ waarbinnen geld beschikbaar is voor terugkerende getalenteerde wetenschappers. De meest bekende van hen, Severintsev, heeft een eigen laboratorium in de VS. Hij wil nu bewijzen dat hij ook in zijn geboorteland biologisch onderzoek op wereldniveau kan doen. De andere twee zoeken in Rusland de vrijheid om een eigen onderzoek te leiden.

De frustratie is het geld. In het buitenland was alles in een dag of twee geregeld. Hier is het maanden wachten op de eerste roebels. En dan de papierwinkel; voor alle aankopen boven de 2 duizend euro moet er een tender uitgeschreven worden.

De Academie en het Ministerie van Onderwijs schuiven elkaar de zwarte piet toe. Een vertegenwoordiger van het ministerie zegt dat hij niets over de Academie mag zeggen, omdat ze daar al snel op hun teentjes getrapt zijn, maar impliceert dat het een stel oude inefficiënte professors zijn. De Academie zegt op haar beurt te wachten tot de regering eindelijk het budget van de Academie bepaalt.

Rossiiskaja Gazeta concludeert:“De terugkeer naar Rusland heeft alleen zin voor die in het buitenland werkende Russische wetenschappers die bereid zijn in stress en onzekerheid te werken. Wie een bijzondere wetenschappelijke extreem zoekt en wil ontdekken waartoe hij of zij in staat is, die kan het proberen. Wanneer je eenvoudig de wetenschap wil bedrijven, dan kan je beter op betere tijden wachten.

Misdaadcijfers

http://www.rg.ru/2008/02/07/mvd-kollegia.html
http://www.rg.ru/2008/02/06/patrul.html

Goed nieuws, aldus het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Gedurende 2007 werden er 3,5 miljoen misdaden geconstateerd. Dat is 7% minder dan het jaar ervoor. Het aantal moorden daalde met 19%, het aantal lichte berovingen’ (grabezj) met 18% en zware berovingen (razboi) met 24% . Sinds 2003 is het vertrouwen van de burger in de politie verdubbeld. Absolute getallen kunnen maar beter niet genoemd worden.

Lof is voor het werk van de wijkagent. De toekomst komt echter ook met rasse schreden dichterbij. Er moet een algemeen informatie en telecommunicatiesysteem komen. “Geen brieven meer van Samara naar Magadan om de naam van een verdachte te verifiëren, maar alle informatie zo met een druk op de knop op het scherm.” Ook komt er meer cameratoezicht.

Naast de goede cijfers is het ministerie in zijn nopjes met de organisatie van de 77ste assemblee van Interpol, dit jaar oktober in St. Petersburg.

Joekos-zaak

Voormalig vicepresident van Joekos, Aleksanjan, wordt overgeplaatst naar een ziekenhuis. In afwachting van zijn rechtszaak zat hij in de cel. Aleksanjan lijdt aan aids, kanker in de lymfeklieren en tuberculose. Chodorkovskii was in hongerstaking gegaan om medische zorg voor zijn vriend af te dwingen.