5/27/08

Geluk

Volgens onderzoeksbureau VTsIOM is het percentage mensen dat zichzelf gelukkig voelt in de laatste tien jaar gestegen van 60% tot 70%. De groep 'ongelukkigen' is gedaald van 25% tot 15%, schrijft Kommersant.

De tweede week van Medvedev

De tweede week van president Medvedev bestond uit corruptie, rechtspraak en invaliden.

Medvedev kondigde 19 maart de formatie aan van een raad voor de aanpak van corruptie, die hij zelf zal voorzitten, schrijft onder andere Kommersant. Medvedev: "Het corruptieniveau in het land blijft extreem hoog. Alleen al volgens de officiële statistieken zijn in 2007 10,500 zaken onderzocht. En dat is natuurlijk slechts het topje van de ijsberg. Deze vorm van misdaad heeft een verborgen karakter en zoals de juristen zeggen van een latent aard. … Corruptie is een van de meest urgente problemen in de samenleving. Corruptie is een gevaar voor elke staat. Corruptie demoraliseert het zakenleven, vermindert de handelingsbekwaamheid van de staat en vindt zijn weerslag in ons imago in de wereld. We moeten iets doen. We hebben lang genoeg gewacht. Corruptie is een systematisch probleem geworden en vereist daarom een systematisch antwoord. Vereist is een nationaal plan voor de aanpak van corruptie met tenminste de volgende drie onderdelen:"

1/ Het moderniseren van de wetgeving

2/ Het bestrijden en voorkomen van corruptie in economische en sociale sectoren; het scheppen van stimuli voor ongecorrumpeerd gedrag; transparante uitvoering van overheidsprocedures zoals aanbestedingen en tenders, een nieuwe gedragscode voor ambtenaren, een over het algemeen gunstiger zakenklimaat, maatregelen tegen gewelddadige overnames, een modern systeem ter beoordeling van de werkzaamheden van rechtshandhavende organisaties, controlemechanismes voor belangconflicten van overheidsdienaars en rechters en de transparante monitoring van hun eigendommen

3/"Ongecorrumpeerd gedrag moet de standaard worden. Anders gebeurt er niets. " De president vroeg de media en maatschappelijke organisaties om zich aan te sluiten bij het 'rechtsonderricht'.

Rossiiskaja Gazeta
schrijft over een verschil van mening binnen 'de parlementscommissie voor de aanpak van corruptie'. Enkele parlementariërs willen meer dan het contoleren en schrijven van wetten. De twee communisten in de commissie, bijvoorbeeld, zien het parlement als instrument om corruptie binnen ministeries en federale diensten aan de kaak te stellen en dromen van baanbrekende parlementaire enquêtes. Crimefighters zoals Khinsjtein van Verenigd Rusland neigen, niet onverschillig voor publieke aandacht, in dezelfde richting. Commissievoorzitter Otari Arsjba houdt zich echter aan de opdracht: "We proberen van de fouten van voorgaande commissies te leren en de functie van de commissie te beperken tot professionele hulp op het gebied van wetgeving. We hoeven niet zonder goede reden op elke aanleiding te reageren en de lopende werkzaamheden te onderbreken voor publieke optredens."

Op 20 mei presenteerde Medvedev zijn plannen voor een nieuwe etappe van hervormingen van het rechtssysteem. Qua toon verschilt zijn stijl weinig van dat van zijn voorganger: Er is al veel bereikt om trots op te zijn, maar er moet nog veel gebeuren. Kommersant brengt de lezer in herinnering dat er al in 2001 een nieuwe codex voor strafrechtelijke procedures is aangenomen en er aanpassingen zijn gemaakt in de wetten 'over de status van rechters' en 'het rechtssysteem'. Volgens Medvedev zijn deze wetten goed, maar worden ze niet uitgevoerd: "Het doel is om de onafhankelijk van de rechtbank in de praktijk te brengen, "… en "om de praktijk van niet-juridische besluiten te liquideren, die zoals we weten, vaak genomen worden na verschillende vormen van druk, telefoontjes en – ik zal er niet omheen draaien – geld."

Larisa Brytsjeva, sinds 1993 assistent van drie presidenten op het gebied van staatsrecht heeft de opdracht gekregen voor 1 september 2008 een werkgroep te formeren. De voorzitter van het Hoge Hof van Arbitrage, Anton Ivanov vertelt Rossiiskaja Gazeta dat al deze herfst 'opmerkelijke' wetsvoorstellen zullen worden gepresenteerd." …" Drastische bewegingen zijn er van de kant van de overheid niet te verwachten. Revoluties zullen er niet plaatsvinden. Het rechtssysteem zal niet afgebroken en opnieuw opgebouwd worden." … " Wel moeten er significante aanpassingen worden gemaakt in het reglement voor het benoemen van rechters, in de gestelde termijnen voor gerechtelijk onderzoek en aanpassingen ter bescherming van de rechten van burgers, die het slachtoffer zijn van wederrechtelijke uitspraken."

Advocaat en lid van de Maatschappelijke Raad, Pavel Astakhov, vertelde Kommersant dat een onafhankelijk rechtssysteem slechts mogelijk is, wanneer er een nieuwe generatie rechters is opgekomen. Dat betekent niet over vier jaar, maar over zeven of acht jaar. "In de afgelopen vijf jaar is er geen enkele advocaat tot rechter benoemd, " zegt Astakhov. … "Het bedrijfsleven, criminelen en de overheid oefenen een catastrofale invloed uit op de rechters. Zolang er geen systeem bestaat dat de rechter beschermd, zal er niets anders zijn dan corruptie."

Kommersant merkt op dat er sinds de inauguratie van de nieuwe president al duidelijke tekenen van een nieuwe trend zichtbaar worden. De krant noemt de gerechtelijke procedure rond de medewerker van de presidentiële administratie Bojev en klokkenluider Valjavina. Daarbij komt deze week het nieuws over de ontslagprocedure tegen de rechter Ljoedmilla Maikova. Rossiiskaja Gazeta schrijft dat Maikova, sinds 1995 voorzitter van het Hof van Arbitrage voor zowel de stad Moskou als de Moskovskii Oblast, wordt verdacht van misbruik van haar positie bij het verkrijgen van een woning in het elite complex 'de mussenberg', ontwikkeld door bouwbedrijf Donstroi. De vader van een van de managers van Donstroi, is weer eigenaar van het bouwbedrijf Moskapstroi. Hij was opmerkelijk genoeg de aannemer voor het nieuwe gerechtsgebouw. Bovendien leidde Maikov tussen 2004 en 2006 enkele zaken waarin beide bouwbedrijven figureerden. Nadat de zaak in 2007 was onderzocht zou Maikova het verzoek hebben gekregen om stilletjes op te stappen. Zij zou dat geweigerd hebben. De zaak is uniek, zegt Rossiiskaja Gazeta, niet vanwege het gesjoemel met huizen natuurlijk, maar omdat dit het eerste ontslag van een rechter kan worden in de geschiedenis van het Arbitrage Hof.

Daags eerder, op 19 mei, verhoogde Medvedev de financiële compensatie voor mensen, die wegens zorg voor invaliden of bejaarden ouder dan 80 jaar niet kunnen werken, van 500 tot 1200 roebel per maand. Bovendien kan men vanaf 1 juli 2008 meerdere compensaties ontvangen, wanneer men ook voor meerdere personen zorgt. (Rossiiskaja Gazeta)

Infrastructuur

Poetin bezocht de tentoonstelling 'Transport Rusland 2008', waar de Russische regio's hun plannen presenteerden.

De premier gaf daar zijn goedkeuring aan het plan om pensioenrekeningen onder beheer van het staatsbedrijf " De ontwikkelingsbank" te investeren in infrastructurele projecten. Op dit moment staat er iets meer dan 350 miljard roebel op deze ongeveer 40 miljoen pensioenrekeningen van, de zogenoemde ' zwijgers', mensen die er niet voor hebben gekozen om hun spaarpensioen bij een privaat pensioenfonds onder te brengen. De staatsobligaties waarin de pensioenrekeningen nu belegd worden leveren een rendement op dat lager ligt dan de inflatie.

Het is nog niet duidelijk hoe de overheid wil garanderen dat de investeringen in infrastructurele projecten een hoger rendement opleveren. Sociaaleconoom Jevgenii Gontmacher vertelt aan Kommersant dat het goed is dat er wegen gebouwd worden. " Maar, wat krijgt de gepensioneerde daarvoor terug? " Wanneer pensioenen geïnvesteerd worden in objecten moet er van te voren een winstgarantie worden vastgesteld. Dit kan een vast of een vrij percentage zijn; bijvoorbeeld de inflatie plus twee procent. Vjatsjeslav Korpoesjenov, directeur van een privaat pensioenfonds, vindt het plan 'zeer aanlokkelijk', maar alleen als de overheid garant staat en alle risico's van de investeringen tot een minimum beperkt worden. Galina Morozova, president van het pensioenfonds van de Sberbank: "Alles hangt af van de gekozen projecten, maar het is duidelijk dat de winstgevendheid van dergelijke projecten hoger ligt dan de inflatie en die van staatsobligaties. Wanneer het ook aan private pensioenfondsen wordt toegestaan om in infrastructurele projecten te investeren, dan zal het pensioenfonds van de Sberbank dat deels doen.

Sergei, directeur van een investeringsbedrijf, zegt dat zijn bedrijf zeer geïnteresseerd is in de bouw van tolwegen, zeker omdat de overheid een minimale winst garandeert. Overigens zal hij vanuit het oogpunt van diversificatie nooit meer dan 3% in infrastructuur investeren. Kommersant concludeert dat voor Poetin 3% van de pensioenrekeningen van de zwijgers de moeite niet waard zal zijn.

In het programma voor de ontwikkeling van transport 2008-2012 staat immers omschreven dat de federale overheid in deze jaren 4,7 triljoen roebel moet investeren. De totale investeringen vanuit ook de regionale overheden en het bedrijfsleven zullen 13 triljoen moeten bedragen, schrijft Rossiiskaja Gazeta. Ook hier is het nog niet duidelijk hoe dit precies gaat gebeuren. Minister van economische ontwikkeling Nabijoellina wil private investeringen aantrekken middels door de staat gegarandeerde infrastructurele obligaties. Het Ministerie van Financiën is niet happig op zo'n idee. Zij zullen de uitgifte van dergelijke obligaties in het federale budget moeten inpassen.

Poetin onderstreepte dat het bedrag van 13 triljoen roebel ontoereikend is waneer "we blijven werken met de bestaande reglementen en normen. " De lastige taak om nieuwe bouwnormen vast te stellen ligt op het bordje van de minister van regionale ontwikkeling Dmitri Kozak.

Wellicht leest Kozak het artikel in Ekspert gewijd aan de wegenbouw. Aan de hand van interviews met wetenschappers wil het artikel aantonen dat de technologische ontwikkeling in de Russische wegenbouw zich in een doodlopende straat bevindt. "Het klimaat, de bestuurscultuur, de corruptie, de verouderde technologie, de schending van technische normen en de afwezigheid van technische standaarden; dat alles houdt het systeem in een verlammende greep. Het vereist alleen al enorme budgettaire investeringen om te zorgen dat het systeem niet instort. " De kern van probleem is volgens de wetenschappers het gebruik van asfaltbeton. Dergelijk wegen moeten in het Russische klimaat eens in de twee tot vijf jaar opnieuw geasfalteerd worden. Men komt zo alleen toe aan achterstallig onderhoud en is niet in staat om nieuwe wegen te bouwen. Zo heeft het Europese deel van Rusland een radiaal wegennet en ontbreekt het aan goede noord-zuid verbindingen. In Siberië en het Verre Oosten is het erger gesteld.

Betonnen wegen met een dunne toplaag van asfalt hebben een levensduur van 50 jaar. In de jaren 60 werd er met deze techniek geëxperimenteerd, maar in 1981 koos men weer volledig voor asfaltbeton, vooral omdat de overgang van de productie van asfalt naar betonnen platen te kostbaar en gecompliceerd zou zijn. Sindsdien is er weinig veranderd. Bouwbedrijven vullen hun zakken met het oplappen van de asfaltwegen, die ze enkele jaren terug ook al onder handen namen.

Ekspert concludeert dat ingenieurs en wetenschappers niet betrokken zijn de planning van het wegennetwerk. Niemand ontwikkelt nieuwe technologieën. Technische standaarden zijn verouderd of ontbreken. Al het werk wordt gedaan door economen.

Levensmiddelen

Het Ministerie van landbouw bereid aan rapport voor over de relatie tussen levensmiddelenvoorziening en de staatsveiligheid, dat besproken zal worden in de federale Veiligheidsraad. Parlementarier Denisov: "Het begrip 'levensmiddelen veiligheid' wordt nu breder geïnterpreteerd dan vroeger. Het betreft niet alleen de capaciteit van het land om zich te redden zonder geïmporteerd voedsel, maar ook de capaciteit van het land om elke burger van de Russische Federatie fysieke en economische verkrijgbaarheid van kwalitatieve levensmiddelen te garanderen."

Volgens minister Gordejev kunnen de uitgaven in de gezondheidszorg aanmerkelijk worden verlaagd wanneer alle burgers zich normaal kunnen voeden. Daarnaast is de ontwikkeling van de landbouw een belangrijk middel in de strijd tegen armoede. Zestig procent van de minima leeft immers op het platteland.

Sjetisj, voorzitter van de consumentenbond, is de volgende in het rijtje die het idee oppert van 'geadresseerde levensmiddelenhulp', iets wat waarschijnlijk vorm zal krijgen in de vorm van voedselbonnen of voedselpakketten. Het bedrijfsleven zou dit plan steunen, schrijft Rossiiskaja Gazeta. De krant vraagt zich wel af hoe de bevolking zal reageren op dergelijke hulp. Lijkt het niet te veel op een Sovjet oplossing?

Protectionistische instrumenten ter stimulering van de eigen landbouw staan ook op de agenda. Gordejev zegt dat in het eerste kwartaal van dit jaar de import van varkensvlees met 38% gegroeid is en dat de import van melkpoeder verdubbeld is. Onder deze omstandigheden kan er van een stabiele ontwikkeling van de eigen levensmiddelenmarkt geen sprake zijn.

Cijfers industriële groei

De data van Rosstat over de industriële productie tussen januari en april blijken optimistischer dan verwacht, schrijft Kommersant. De gemiddelde groei over alle maanden van 6,9% is gelijk aan de groei in dezelfde maanden van 2007. Ook al heeft april in 2008 een extra werkdag, toch is een groei van 9,2% ten opzichte van dezelfde maand in 2007 verrassend hoog, zegt macro-econoom Salnikov.

De verwerkingsindustrie groeide ten opzichte van april 2007 met 14,5%, de productie van personenauto's met 28,8%, hydraulische buizen met 77,6%, de productie van tractors werd meer dan verdubbeld.

De olieverwerkingsindustrie toont de eerste tekenen van herstel. In januari daalde de productie met 0,4%, in februari 1,4%, in maart 1,6% en in april 0,4%.

Migratie

Het stadsbestuur van Moskou heeft het migratieprogramma voor 2008-2010 goedgekeurd, schrijft Kommersant.

Vanaf 1 juni komen er algemene loketten, "waar de migrant informatie kan krijgen over werkvergunningen, medische keuringen en ander formaliteiten". Het eerste loket, verzorgd door Federale Migratie Dienst, zal op 1 juni worden geopend op het terrein van de vrachtwagenfabriek 'Zil'. In deze fabriek werken 'jaarlijks' 4500 gastarbeiders. Op het terrein is al een eigen opleidingscentrum en woonruimte.

"Men belooft de migranten niet alleen te helpen met een algemeen loket, maar ook met 'compacte huisvesting. Daarvoor heeft de gemeente een modelproject bedacht van tijdelijke 'steden', gebouwd van op elkaar gestapelde containers, geïsoleerd met glaswol. Werkgevers kunnen de gastarbeiders op deze adressen laten registreren. Hoeveel er van deze 'steden' gebouwd gaan worden wordt pas na 1 januari 2009 bekend.

Kommersant brengt in herinnering dat burgemeester Loezjkov de quota voor gastarbeiders begin dit jaar heeft verlaagd van 750.000 tot 300.000 mensen. " Het lijkt er echter op dat men zich in het stadhuis heeft verkeken op de vraag naar buitenlandse arbeidskrachten", aldus Kommersant. Volgens het hoofd van de Federale Migratie Dienst in Moskou zijn de quota al in de eerste dagen van juni vervuld. (Zie ook dit bericht)

Werkgevers worden opnieuw verplicht een bedrag van 3000 roebel per gastarbeider te betalen aan een fonds ter ondersteuning van het technisch beroepsonderwijs. Deze verplichting werd in 2007 afgeschaft. Ook heeft Moskou overeenkomsten getekend met landen zoals Kirgizie, Tadzjikistan en Oezbekisten, waardoor werkgevers direct gekwalificeerde arbeiders in hun thuisland kunnen 'bestellen'.

De Federale Migratie Dienst noemt de initiatieven van de hoofdstedelijke overheid 'zo oud als de wereld', maar voegt er aan toe dat (in Rusland) niemand behalve de burgemeester van Moskou ook maar is begonnen met het realiseren van dergelijke plannen. De plannen voor de huisvesting in containers vindt de dienst 'acceptabel'. "Migranten wonen niet in de beste omstandigheden. We komen regelmatig in bewoonde huizen, die niet geschikt zijn om in te leven. Het is gunstig voor de stad om migranten in dat soort ' steden' te huisvesten. De Migratie Dienst en de politie kunnen hen daar eenvoudig controleren."

Migrantenorganisaties hebben een andere mening: "Wanneer het om bouwvakkers gaat is compacte huisvesting logisch. Maar wat als de migrant in bijvoorbeeld de dienstensector van Moskou werkt, verbaast zich een woordvoerder van de maatschappelijke organisatie voor hulp aan Moldavische staatsburgers. Het hoofd van de gemeenschap voor Azerbeidjaanse cultuur wijst er dat, gelet op de houding ten opzichte van buitenstaanders, de huisvesting van migranten in aparte getto's nog meer irritatie en onnodige conflicten oproept.

China

Kommersant bericht in twee artikelen over het bezoek van Medvedev aan China. "De reis moet de veronderstellingen bekrachtigen dat Rusland in China een serieuze geopolitieke bondgenoot heeft, waarmee het samen 'het westen kan uitdagen'. Medvedev zal in Peking echter vooral over problemen praten; (1) de scherpe daling in het niveau van militair-technische samenwerking, (2) de onduidelijkheid van het perspectief van een alliantie op het gebied van energie en (3)de onwil van de Chinese regering om Moskou actief te ondersteunen in de strijd tegen de uitbreiding van NATO.

(1) Een van de lastige onderwerpen betreft de overeenkomsten over de import en export van luchtvaarttechnologie. China probeert onder contracten voor de aankoop van militaire vliegtuigen uit te komen. "We leveren slechts onderdelen". Een lid van de Russische delegatie: " De Chinezen kopen onze techniek, onze kennis, halen vervolgens alles uit elkaar en bouwen vervolgens hun eigen vliegtuigen. Het is onmogelijk om dit tegen te gaan. Het zijn altijd piraten geweest en zullen dat blijven. " Zo bouwt China een vliegtuig, dat volledig identiek is aan de Russische Soe-27, aldus Kommersant. Minister van industrie en handel Khristenko verwoordt het probleem diplomatieker: " De vraag van het intellectueel eigendom ligt zeer gevoelig. Wanneer je met partners werkt moet je je altijd in hun positie verplaatsen. Elk land wil producten kopen, maar is vooral geïnteresseerd in het verwerven van nieuwe technologieën. Het is normaal dat onze technologieën op Chinese grond gebruikt worden. Dat biedt ons de mogelijkheid om ons verder te ontwikkelen, om nieuwe uitvindingen te doen."

Kommersant meldt dat er een akkoord is bereikt over de levering van centrifuges voor de verrijking van uranium. Onduidelijk is of er overeenstemming is over de levering van het s-400 luchtafweersysteem.

(2) In maart 2006 sloot Poetin een miljardendeal voor energieleveringen aan China. De bouw aan de pijpleiding tussen Oost-Siberie en de Stille Oceaan begon voortvarend, maar is sindsdien op een dood spoor geraakt, vanwege conflicten tussen Rosneft en het Chinese CNPC. De Chinezen zijn van mening dat Rosneft hen veel verschuldigd is voor de hulp die CNPC heeft geboden bij de aankoop van de Joekos activa. Rosneft realiseert zich nu echter dat het de olie veel duurder kan verkopen in 'het westen' en wil nieuwe prijsafspraken.

(3) China is volgens Kommersant net als Rusland bezorgd om het raketschild van de Verenigde Staten. Ook in Japan en zelfs Taiwan zouden plots installaties kunnen verschijnen. Er zijn echter ook verschillen, bijvoorbeeld wat betreft de plannen voor uitbreiding van de VN Veiligheidsraad. China wil veel nieuwe leden. Rusland is ook voor uitbreiding, maar ziet een te grote toename van het aantal leden als een verlies van invloed. Rusland zou willen dat China zich uitsprak tegen NAVO lidmaatschap voor Oekraïne en Georgië. China hoopt echter op afschaffing van het EU wapenembargo tegen het land en zal daarom de NATO niet onnodig tegen de haren in strijken.