7/23/07

Kiescommissie

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=786643
http://www.rg.ru/2007/07/20/izbiratel.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=783006
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=783401
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=783794
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=786549
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=783011

Het was een drukke week voor de centrale kiescommissie (TsIK).

De deadline voor de formatie van de regionale kiescommissies is gepasseerd. Vooral in Stavropol Krai liepen de spanningen hoog op en moest de TsIK uiteindelijk zelf een commissie aanwijzen. Rechtvaardig Rusland, dat recentelijk een kleine meerderheid in de Stavropolse Doema verkreeg, en Verenigd Rusland, de partij van de gouverneur van Stavropol Krai, konden het niet eens worden over de samenstelling van de commissie. Gouverneur Tsjernogorov’s deel van de lijst werd door RR met succes bij de rechter aangevochten. In plaats van een kandidaat van SPS stond er een kandidaat van VR op de lijst. Dit verstoorde uiteraard de delicate balans tussen RR en VR. Vervolgens vond VR administratieve fouten in de andere door de Stavropolse Doema aangeleverde lijst. Om de organisatie van de verkiezingen niet in gevaar te brengen besloot de TsIK haar recht te gebruiken om zelf een commissie samen te stellen. Er zit echter nog een addertje onder het gras. Er lopen nog cassatiezaken van de eerdere rechtszaken. Wat als eerdere uitspraken van de rechter worden teruggedraaid en er opeens toch een legitiem door de regio zelf geformeerde kiescommissie blijkt te zijn?

De TsIK is ook verantwoordelijk voor een gebalanceerde verdeling van de voorzittersposten over de verschillende politieke partijen. Hiertoe worden in sommige gevallen regionale voorstellen bekrachtigd. In ander gevallen wijst de TsIK zelf een voorzitter aan. De centrale kiescommissie stelde voor de zekerheid nogmaals duidelijk dat deze voorzitters ook al zijn ze op basis van hun partij geselecteerd onmiddellijk hun partijfuncties moeten neerleggen.

Daarnaast publiceerde de TsIK informatie over haar controleactiviteiten over de financiën van de partijen. De commissie ontdekte 194 giften aan de partijkas waarbij de regels overtreden werden. De gelden moeten geretourneerd worden. Er volgen geen straffen. Dit lijkt de opmaat voor een mentaliteitsverandering. De kiescommissie constateert en maakt gegevens publiek. De beoordeling van de politieke partijen is aan de kiezer.

Dinsdag sprak de kiescommissie met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Kommersant bericht positief over de constructieve houding van de verschillende belangengroepen.

Er wordt gepoogd samen te werken om zo conflicterende berichtgeving tijdens de verkiezingen te voorkomen. Waarnemers van maatschappelijke organisaties zullen opereren binnen structuren van de kiescommissie. Ook komt er een gezamenlijke hotlines voor het melden van overtredingen. Een ander onderwerp van gesprek is het houden van exit polls, het instrument van maatschappelijke organisaties om de uitslag te toetsen. De TsIK organiseert liever een compleet parallelle telling door vertegenwoordigers van de verschillende partijen. Het zal immers niet de eerste keer zijn dan exit polls ook voor politieke doeleinden gebruikt worden.

Meer scepsis is er over de plannen van de TsIK om het aantal kiezers dat in een andere stad dan de eigen woonplaats mag stemmen te verhogen. Voorstanders willen alles doen om een zo hoog mogelijke opkomst te faciliteren. Anderen vrezen misbruik. Het gaat dan vooral om het angstbeeld van bussen vol enthousiaste kiezers die stad en land afreizen om overal op hun favoriete partij te stemmen.

Kommersant bericht ook over twee uitspraken van de rechter. Als eerste was er een uitspraak van het Europese Hof. Voormalig generaal procureur Skoeratov werd op onterechte gronden geweerd uit de parlementaire verkiezingen 2003. Veel invloed wordt er van de uitspraak niet verwacht. De regelgeving is immers allang aangepast. Skoeratov werd geweerd op grond van het verkeerd invullen van persoonlijke gegevens. Inmiddels hebben deelnemers aan verkiezingen het recht gekregen om in geval van onduidelijkheden tijdens de controleprocedure hun gegevens nog aan te passen.

Relevanter maar ook niet echt verassend is een uitspraak van het Constitutionele Hof. Een kleine communistische partij betwiste het recht van de overheid om de kieswet zo aan te passen dat alleen grote partijen, -met minstens 50.000 leden en minstens 500 leden in de helft van de provincies -, aan de verkiezingen kunnen meedoen. Deze regels zouden het constitutionele recht op het vormen van politieke partijen treden. Het Hof stelt de overheid in het gelijk. De argumentatie is kenmerkend voor de wijze waarop er op dit moment in Rusland over democratie wordt gedacht. “Uitgaande van concreet-historische omstandigheden van de ontwikkeling van de Russische Federatie, hebben de federale wetgevers het recht eisen te stellen aan het aantal leden van een politieke partij.” “Dergelijke eisen kunnen in de loop van de tijd veranderen omdat ze besloten liggen in de doelstellingen voor de ontwikkeling van het politieke systeem.” Lokale omstandigheden wegen zwaarder dan universele wetten, vat ik samen.

Pensioenstelsel

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=786548

Er is een nieuw wetsvoorstel ter oplossing van de problemen in het pensioenstelsel. Ook al is het voorstel ingediend door parlementariër Reznik van Verenigd Rusland, weet iedereen dat het uitgewerkt is door het ministeries van financiën en economische ontwikkeling. Duidelijk meer dan een proefballonnetje dus. Een zekere zaak is het echter ook niet. Het ministerie van gezondheidszorg heeft weer een ander plan.

Het voorstel biedt een oplossing voor het probleem van ‘de zwijgers’, een grote groep pensioengerechtigden die niet expliciet kiest om het cumulatieve deel van hun pensioenopbouw onder te brengen bij private pensioenfondsen. Hun 10 miljard dollar wordt nu zonder tegenbericht beheerd door de Vnesjekonombank. Deze bank mag echter alleen in staatsobligaties beleggen en haalt zo een rendement dat lager ligt dan de inflatie. Het idee was dat de Russisch burger massaal zou overstappen naar de meer rendabele private fondsen. Niet dus.

Het voorstel omvat het plan om periodiek een concours houden onder de beleggingportefeuilles van zowel private als overheidsfondsen. Private fondsen mogen 50% van hun middelen in buitenlandse aandelen en obligaties beleggen. Overheidsfondsen mogen alleen in staatsobligaties, hypotheekobligaties en valuta beleggen. Op basis van de periodieke concoursen wordt er een mandje samengesteld volgens welke de middelen van de zwijgers belegd zullen worden.

Critici van het voorstel merken op dat stimulans voor het kiezen van private pensioenfondsen weggenomen zal worden. Ook zouden de geselecteerde fondsen praktisch monopolisten worden.

Medicijnen

http://www.expert.ru/articles/2007/07/18/zurabov/

Minster van gezondheidszorg Zoerabov heeft een plan voor het oplossen van de problemen met de verstrekking van gratis medicijnen.

Ekspert omschrijft de situatie als volgt: ‘ DLO, het programma dat gratis medicijnen verstrekt aan hen die in aanmerking komen voor gesubsidieerde medicijnen, was oorspronkelijk gebaseerd op het principe van OSAGO, dat wil zeggen ‘de gezonde mens betaalt voor de zieke medemens’. Na de hervorming van materiële subsidies naar financiële subsidies in de jaren 2003/2004 kozen echter veel gezonde burgers ervoor het DLO te verlaten. Wanneer je weinig medicijnen gebruikt, ontvang je immers liever geld dan medicijnen. In het DLO bleven vervolgens voornamelijk langdurig zieke en invalide mensen over. Het budget van het DLO wordt echter berekend op 400 roebel per deelnemer. De langdurig zieken hebben echter medicijnen nodig van soms wel duizenden dollars. Zij jagen het programma op een enorm financieringstekort waardoor de medicijnverstrekking aan relatief gezonden deelnemers zwaar tekort schiet.

Zoerabov wil nu 52.000 langdurig zieken een apart programma bieden dat centraal geregeld wordt. Zoerabov denkt voorlopig aan een budget van 500 miljoen euro per jaar. Het DLO voor de ‘gewone zieke’ blijft regionaal geregeld. Na de opsplitsing kan er eindelijk goed bekeken worden hoeveel het DLO in feite zou moeten kosten en kan de medicijnverstrekking aan deze groep verbeterd worden.

Experts zijn enthousiast over de plannen. Zij wijzen wel op de betalingsachterstand dat het DLO heeft ten opzichte van haar leveranciers. Als de overheid niet snel bijspringt zijn er straks helemaal geen medicijnen om te verstrekken.

Groeicijfers

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=783719
http://www.expert.ru/articles/2007/07/19/promproizv/

Kommersant meldt cijfers van Rosstat over de industriële productie. Zij meten 10.9% groei in de maand juni, waardoor de groei in het eerste half jaar op 7.7% komt. Voor de verwerkingsindustrie zijn de cijfers respectievelijk 15.6% en 12.2%. De groei zou samenhangen met de stijgende vraag naar bouwmaterialen, importsubstitutie van vlees, drukwerk en huishoudelijke apparaten. Dit laatste ook onder invloed van de groei van consumptiekrediet. Een directe impuls is de start van de investeringen in de elektriciteitsnetwerk.

Kommersant waarschuwt dat de maandelijkse groeicijfers zeer wisselend kunnen zijn. Ekspert noemt de maandelijkse cijfers onzin. Er moet rekening worden gehouden met de seizoensgebondenheid van groei. Ekspert vergelijkt daarom niet met de voorgaande maand maar met dezelfde maand van het jaar ervoor. Er is dan sprake van een groei van ‘slechts’ 6,3%, iets lager dan voorgaande jaren. ‘Na een gedegen analyse is er helemaal geen reden tot optimisme. Commentatoren kunnen in plaats van te berichten over een unieke hoge groeicijfers beter proberen te achterhalen wat de redenen van de stagnatie zijn en inschatten hoe lang die gaat duren,’ aldus Ekspert

Bouwsector

http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/27/vragi_stroitelnykh_innovaciy/

Ekspert neemt een kijkje in de bouwsector. De centrale vraag is waarom de huizenbouw zo’n logge niet-innovatieve sector is. Dit terwijl alle Russen graag in mooie en goede huizen willen wonen

De overheid belooft de burger dat er miljoenen vierkante meters gebouwd zullen worden, maar de bureaucraten maken zich weinig zorgen om de kwaliteit. ‘In Rusland blijft men koppig hoge staalbetonnen blokkendozen blijft neerzetten met een verouderde productiemethode waarbij het staal ter plaatse in het beton gevlochten wordt’, zegt Ekspert. Het probleem met deze manier van bouwen is onder andere dat de kwaliteit van je constructie sterk afhangt van het werk van de betonvlechters.

Er zijn wel degelijk Russische innovaties zoals het prefab karkas ‘format’, waarbij er bezuinigd wordt op het tijdrovende laswerk door bouten te gebruiken, en het isolerende glas van de firma ‘Russkie Katsjeli’. Nieuwe systemen en bouwmethodes vinden echter maar heel langzaam hun weg naar de markt.

Ekspert somt de problemen in de Russische bouwsector op: (1) Omslag naar prefab betonnen delen wordt gefrustreerd door vastgeroeste zakenrelaties die uitgaan van het in stand houden van een grote afname van betonijzer. (2) Corruptie en behoudzucht onder lokale bureaucraten die vanuit sovjet modellen blijven denken en hun ‘vriendjes’ opdrachten blijven geven voor de bouw van blokkendozen. (3) De productie van bouwmaterialen vindt plaats in fabrieken uit jaren 60 en 70 en is van een lage kwaliteit waardoor er voor de bouw van 1 m2 relatief veel bouwmateriaal nodig is. (4) Er is een gebrek aan innovatieve aannemers. Wanneer opdrachtgevers een offerte vragen voor nieuwe innovatieve technieken noemen ze meestal absurd hoge bedragen. (5) Er zijn weinig goede architecten. In Rusland woont 1 architect op 12.000 burgers. In Duitsland is dit bijvoorbeeld 1 op 600. Het curriculum van architectenopleiding is in dertig jaar niet noemenswaardig veranderd. (6) Projectontwikkelaars zijn vaak ver te zoeken van de bouwplaats en functioneren zo niet als een schakel tussen de bewoner en de producent van bouwmaterialen (7) De hoge huizenprijzen bieden weinig stimulans aan projectontwikkelaars. En (8) In de Russische mentaliteit worden prefab huizen niet als echte huizen gezien. Ekspert noemt twee stereotype beelden; ‘mijn huis is mijn vesting’ (loop eens door een buitenwijk met losstaande huizen en let op de onzinnig protserige torentjes en tierelantijntjes) en “de baksteen is de beste uitvinding sinds de piramides van Egypte”.

In de komende 5 of 6 jaar, voorspellen de experts, zullen alleen die bouwers overleven die kwaliteit voor een redelijke prijs kunnen bieden. De materiaalkeuze is daarbij essentieel. Er zal een gebrek aan cement ontstaan en dit moet opgevangen worden met andere materialen. Die bedrijven die de overgang naar andere technieken en materialen kunnen maken zullen uitgroeien tot grote spelers.

Belangrijk is een systematisch innovatief beleid dat de overgang van de ene bouwtechniek naar de andere en het ene materiaal naar de andere in goede banen leidt. Ekspert denkt daarbij ook aan economische stimulansen; belastingvoordelen, subsidies, voor energiebesparende materialen. De overheid zou niet alleen administratieve barrières moeten wegnemen maar ook werken aan de stereotypes die innovatieve veranderingen in de weg staan.

Ljoedmilla Alekseeva

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=788780
http://www.rg.ru/2007/07/21/alekseeva.html

De ‘grand dame van de Russische civil society’ vierde haar tachtigste verjaardag. Liberale zakenkrant Kommersant bezocht het officiële verjaarsfeestje, volgens de aanwezige journalist een slangenkuil van ‘democratische’ troonpretendenten. Mij valt op dat ‘overheids’krant Rossiiskaja Gazeta meer respect toont en Alekseeva eert met een kort maar persoonlijk interview.

Ljoedmilla Alekseeva is oprichter van de Moskou-Helsinki groep. In 1968 werd ze uit de partij gezet en van haar werk ontslagen. Negen jaar later emigreerde ze naar de Verenigde Staten waar ze een programma over mensenrechten presenteerde op Radio Freedom. In 1993 keerde ze terug naar Rusland. Ondanks dat de VS geen slecht land is ze toch gelukkiger in Rusland. Dit vooral omdat ze hier gewoon jurken kan kopen. Broeken heeft ze nooit graag gedragen. Over haar innerlijke stijl zegt ze: ‘ Hoe ouder ik wordt des te vaker denk ik aan de woorden van mijn moeder: Behandel andere mensen zoals je zelf behandelt zou willen worden’.

Over de Russische civil society zegt ze ‘ Ten tijde van de Sovjet unie kenden we geen burgermaatschappij. Dit begon zich te ontwikkelen aan het eind van de jaren 80 en in de jaren 90. Vandaag de dag bestaat de burgermaatschappij zonder twijfel en zelfs in behoorlijke mate. Maar het is moeilijk om tegenwicht te bieden aan een bureaucratie met een ontstaansgeschiedenis van eeuwen die zowel de revolutie als de val van de Sovjet Unie heeft overleeft. De krachten zijn ongelijk. In de laatste jaren heeft deze bureaucratie weer aan kracht gewonnen maar over tien tot 15 jaar zal de burgermaatschappij zo rijpen dat de bureaucratie wel rekening met haar zal moeten houden.’

Opvallende afwezigen op het verjaarsfeestje in het Moskouse hotel Kosmos waren Javlinskii (op vakantie in geboortestad) en Kasparov (op reis in de VS). Nikita Belych kwam veel te laat en in ongepaste kleding. De aanwezige democratische kopstukken probeerden zich te gedragen maar konden het niet altijd laten een sneer te geven in de richting van hen ‘die een compromis hebben gesloten met de overheid’.

Er leeft overigens flink wat bravoure onder de pretendenten: ‘Wanneer we een democratische fractie kunnen vormen in de Doema kunnen we over 5 jaar al een democratische president verwelkomen, zegt Belych. Ryzhkov geeft zijn cadeautje aan Alekseeva: Het zal niet 10 tot 15 maar slechts 3 jaar duren voordat Rusland een volwaardig democratisch land al zijn. Wellicht wordt hun maatschappijkennis vertroebeld door de eigen politieke aspiraties.

Terloops meldt Kommersant het fiasco van de ‘Een ander Rusland’ beweging. De laatste twee strijdmakkers Limonov en Kasparov zijn inmiddels in een juridische strijd verwikkeld over de naam ‘Een ander Rusland.’ Limonov wil de naam gebruiken voor zijn politieke partij. Voor Kasparov is de naam alles dat rest van zijn democratische coalitie. Aangezien de naam ‘een ander Rusland’ van de titel van een boek van Limonov komt geef ik Kasparov weinig kans.

Kort nieuws week 29

President van Wit-Rusland Loekasjenko zou op het punt staan om zijn premier te ontslaan. De opvolger zou een reeks olieverwerkingsbedrijven gaan privatiseren waar Russische bedrijven op azen. * Igor Ivanov is afgetreden als voorzitter van de Veiligheidsraad. De voormalig minister van buitenlandse zaken gaat doceren. Voorlopig is er nog geen opvolger aangesteld. Omdat dit lang duurt verwacht men dat dit een sterke man zal worden die in het Rusland na president Poetin tegenwicht zal kunnen gaan geven aan het presidentschap. * Het kabinet is het eens over eens lijst van strategische sectoren. Buitenlanders moeten toestemming krijgen om in deze sectoren een controlerend aandelenpakket te hebben. Kommersant spreekt van een compromis tussen een liberaal plan en bezwaren vanuit de veiligheidsdiensten. De internationale pers legt uiteraard de nadruk op de laatste partij. Eerst nog door de Doema die wet en dan een wat gedetailleerder bericht alhier * De Centrale Bank krijgt waarschijnlijk meer bevoegdheden voor het controleren van banken. Ook relaties met ander banken en bedrijven kunnen straks onderzocht worden. Schimmige structuren en eigendomsconstructies zullen zo sneller het daglicht zien. * Prijsstijgingen van basisproducten zoals tarwe en olijven heeft ook invloed op ander producten. De productieprijs van mayonaise, een favoriet product in Rusland, stijgt met 25%. De fabrieken berekenen voorlopig 15% door aan de winkels, de winkels verhogen de prijzen voor de consument met maximaal 7%. * Het nachtprogramma van een betaalzender is bestempeld als pornografisch in daarom juridisch illegaal. Betaalzenders snijden uit angst voor verlies van hun licentie en masse in hun erotische programma’s.